Regulamin zakupów
Regulamin sklepu internetowego www.kserokrakow.pl obowiązujący od dnia 01.09.2016

Informacje ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy. Wysyłka zamówienia realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, zawiera automatycznie naliczaną kwotę dostawy podczas dokonywania zamówienia. Możliwy jest bezpłatny odbiór osobisty pod adresem (wymagany kontakt telefoniczny lub e-mailowy):
F.H.U. SEZAM, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzenia nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminem danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.
Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Definicje

Dostawa towaru – umowa zlecenia usług transportowych wraz z określeniem kosztu usługi, automatycznie naliczanego podczas zamawiania Produktu.
Dowód zakupu – rozumie się przez to fakturę, paragon, rachunek wystawione zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.
Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez Kupującego;
Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
Płatność – metoda dokonania przez Kupującego zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
Produkt – towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie. Zdjęcia  produktów mają charakter poglądowy. Kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości – zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia).
Przedmiot umowy – zamówione przez Kupującego Produkty wraz z usługą dostawy.
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kserokrakow.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
Sprzedający:
FHU SEZAM
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, powiat Kraków, woj. Małopolskie, Polska,
NIP 7351004441
REGON 491939001
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01.03.2001
Termin realizacji – 2 do 7 dni lub podana na stronie sklepu liczba godzin lub dni roboczych na realizację Zamówienia
Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
Wada – zarówno wada fizyczna jak i prawna Produktu.
Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności:
– nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, chyba, że Konsument nie zastosował się do etykiety rejestrującej umieszczonej na opakowaniu;
– nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
– została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
– w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
– nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj i wysokość płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 Zawarcie umowy i realizacja

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Złożenie zamówienia wymaga założenia konta. W celu złożenia zamówienia Kupujący dokonuje następujących czynności: założenie konta, dodanie produktów do koszyka oraz wybranie ilości danego produktu, wybór rodzaju dostawy i płatności, dokonanie płatności.
W celu założenia konta Kupujący jest zobligowany do podania informacji: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, kraj, adres, kod pocztowy, miasto.
Kupujący może również złożyć Zamówienie telefonicznie pod numerem:
+48 517754380. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Akceptacja przez Klienta warunków transakcji przedstawionych przez Sklep i jego przystąpienie do umowy kupna – sprzedaży następują:
-w przypadku płatności “online” poprzez wpłatę należnej kwoty w systemie “Transferuj.pl”,
– w przypadku płatności przelewowej na konto sprzedającego,
–  przy płatności za pobraniem,
Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy sprzedaży. Po złożeniu Zamówienia do Kupującego zostanie przesłany e-mail stanowiący potwierdzenie jego przyjęcia. Zamówienia składane w sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w sobotę, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 2-7 dni roboczych, natomiast dla Zamówień złożonych z wielu produktów termin może ulec wydłużeniu, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą e-mailową lub telefoniczną przez Sprzedającego. W przypadku braku dostępności danego Produktu Sprzedający skontaktuje się droga mailową bądź telefoniczną, aby poinformować Kupującego o przewidywanym terminie realizacji Zamówienia.
Kupujący zostanie poinformowany na wskazany adres e-mail o zrealizowaniu Zamówienia oraz o numerze przesyłki.
W przypadku braku wiadomości dotyczącej realizacji Zamówienia, czy też odpowiedzi na zadane mailowo pytanie – Sprzedający prosi o kontakt telefoniczny, lub wysłanie zapytania z innego adresu e-mail.
Kupujący dokonuje płatności podczas wykonywania Zamówienia. Zamówienie poddawane jest realizacji od momentu, w którym płatność zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Sprzedającego.
Zakupiony Przedmiot umowy jest wraz z dowodem zakupu wysłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy pod wskazany przez Kupującego adres dostawy.
Sprzedawca dostarcza Produkty objęte Zamówieniem za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej realizującej dostawę na zlecenie Sprzedającego. Sprzedawca dopuszcza możliwość odbioru osobistego Produktów w wyznaczonym przez Sprzedającego punkcie.
Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkty bez wad. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia zastrzega się możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych z Klientem. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są nie pełne, błędne lub budzą wątpliwość co do ich poprawności.

Dostawa

Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu dędą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.
Nie spisanie przez klienta i dostawcę przesyłki protokołu szkodowego jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sklepu za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a klient traci prawo do ich reklamowania.
Chcąc zgłosić roszczenie reklamacyjne na usługę transportową klient powinien wysłać do Sklepu protokół szkody spisany z przewoźnikiem,  kopię faktury / paragonu.

Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument odsyła rzeczy, będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres Sprzedającego:
F.H.U. SEZAM, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Rękojmia

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
– złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
– złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
– żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
– żądać usunięcia wady.
Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
Koszt wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający.
Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
– oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
– oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
– żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
– żądania usunięcia wad rzeczy.
W przeciwnym razie uważa się, że uznał za uzasadnione złożone oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
Firma F.H.U. SEZAM., właściciel sklepu www.kserokrakow.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). “O ochronie danych osobowych”. Klienci sklepu www.kserokrakow.pl mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia. Firma F.H.U. SEZAM nigdy nie udostępniała i nigdy nie będzie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia. Dotyczy to zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania zawartości strony www.kserokrakow.pl do Państwa preferencji, uwierzytelnienia Państwa w serwisie w celu udostępnienia treści dostępnych wyłącznie dla zalogowanych użytkowników oraz w celu tworzenia statystyk wykorzystania naszych usług. Pliki cookies mogą być przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki lub do momentu usunięcia ich z przeglądarki. Jeżeli nie wyrażają zgody na wykorzystanie plików cookies wyłącz możliwość ich umieszczania w ustawieniach swojej przeglądarki.

Faktura elektroniczna

Dokument dotyczący transakcji zostaje wystawiony kontrahentowi w formie faktury elektronicznej. Faktura elektroniczna może być przesłana na adres e-mail Kupującego, po uprzedniej prośbie mailowej na adres kserokrakow@gmail.com

Zwroty/Reklamacje

Reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wszelkie inne oświadczenia,  pytania, uwagi bądź wątpliwości należy kierować:
– elektronicznie na adres e-mail: kserokrakow@gmail.com
– listownie na adres: FHU SEZAM, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru.
Chcąc odstąpić od umowy Klient powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sklepu oświadczenie e-mail za potwierdzeniem odbioru na adres: kserokrakow@gmail.com

Sklep nie gromadzi danych osobowych. Dane podane do wysyłki i podczas korespondencji są wykorzystywane jednorazowo w celu realizacji usługi i wystawienia faktury. Po realizacji usługi wszystkie dane klienta są usuwane z bazy komputerowej sklepu. Przechowanie danych może nastąpić wyłącznie na żądanie klienta chcącego realizować więcej zleceń.

Postanowienia końcowe

Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest dla Kupującego w zakładce Regulamin. Podczas realizacji Zamówienia oraz w okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.
Kwestie sporne, za zgodą Kupującego będą rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (sąd właściwy ze względu na miejsce /siedzibę Sprzedającego).
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta- klienta

Adres zamieszkania

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

O odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)[1]

odstępuję od umowy …………………………………………………………… nr. ……………. …………..

zawartej dnia………………………………………………w…………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty………………..zł (słownie: ………………………………………………………………)

na konto nr………………………………………………………………………………………………………….

Zwracam…………………………………………………………………………….. w stanie niezmienionym

podpis Konsumenta

NEWSLETTER

Zapisz Się Do Newslettera

....